Informacija apie 2021 m. spalio 20 d. įvykusį Asociacijos tarybos posėdį

biblioteka

Posėdyje dalyvavo: tarybos nariai Rūta Bagdonienė, Nomeda Domeikienė,  Jonas Grušas, Vilija Gilienė, Daiva Kirtiklienė, Meilutė Parnarauskienė, Violeta Skierienė, Miroslav Voitiulevič, Simona Žilienė, prezidentė Danguolė Abazoriuvienė

Posėdyje svarstyti šie klausimai:

 1. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos sekretoriaus rinkimas.
 2. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidento pavaduotojų rinkimas.
 3. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos finansininko tvirtinimas.
 4. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos darbo reglamento tvirtinimas.
 5. Pagrindinių asociacijos tarybos veiklos krypčių nustatymas.
 6. Darbo grupių (projektų rašymo ir įgyvendinimo, ryšių su užsieniu, atstovavimo, bibliotekų įvaizdžio formavimo) sudarymas.
 7. Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos problemų aptarimas.
 8. Projektinės veiklos aptarimas.
 9. Tolimesnių asociacijos žingsnių dėl vadovų kadencijų aptarimas.
 10. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos veiklos strategijos 2022-2024 m. parengimas.
 1. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos sekretoriaus rinkimas.

Asociacijos prezidentė ir Taryba, vadovaudamiesi Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos įstatais ir Asociacijos tarybos darbo reglamentu bei atsižvelgdami į puikiai atliktas praėjusios kadencijos  Daivos Kirtiklienės, Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorės, kaip asociacijos sekretorės pareigas, jai sutikus, vienbalsiai patikėjo Daivai asociacijos sekretorės pareigas naujos kadencijos metu.

2. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės pavaduotojų rinkimas.

Asociacijos prezidentės teikimu, kandidatams sutikus, asociacijos prezidento pavaduotojomis vienbalsiai patvirtintos Rūta Bagdonienė, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė ir Simona Žilienė, Vilniaus miesto centrinės bibliotekos direktorės pavaduotoja.

3. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos finansininko tvirtinimas.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės teikimu, gavus raštišką sutikimą, asociacijos finansininke vienbalsiai patvirtinta Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vyriausioji buhalterė Biruta Baronienė.

4. Bendru sutarimu, atlikus kai kurias nežymias teksto korekcijas, patvirtintas Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos darbo reglamentas (pridedamas).

5. Svarstant pagrindines asociacijos tarybos veiklos kryptis atsižvelgta į asociacijos prezidentės programoje siūlomas veiklos  kryptis. Bendru sutarimu patvirtintos šios pagrindinės asociacijos tarybos veiklos kryptys: atstovavimo, bendradarbiavimo, ryšių su užsieniu, projektinės veiklos, kvalifikacijos kėlimo.

6. Asociacijos tarybos nariai pritarė dviejų darbo grupių su pogrupiais sudarymui, pasiskirstė darbais.

Dokumentų rengimo ir įgyvendinimo darbo grupei vadovaus Danguolė Abazoriuvienė. Šios grupės projektinės veiklos pogrupyje darbuosis Simona Žilienė, Nomeda Domeikienė, Meilutė Parnarauskienė, dokumentų rengimo pogrupyje darbuosis Danguolė Abazoriuvienė, Rūta Bagdonienė, Vida Garunkštytė ir Vilija Gilienė.

Komunikacijos grupei vadovaus Daiva Kirtiklienė.Šios grupės viešųjų ryšių pogrupyje darbuosis Daiva Kirtiklienė, Meilutė Parnarauskienė, Nomeda Domeikienė, bendradarbiavimo su partneriais pogrupyje darbuosis Simona Žilienė, Jonas Grušas, Miroslav Voitiulevič, atstovavimo pogrupyje darbuosis Danguolė Abazoriuvienė, Rūta Bagdonienė, Vida Garunkštytė, Violeta Skierienė.

7. Tarybos posėdyje kalbėta apie nesibaigiančias LIBIS problemas, nutarta svarbiausius klausimus išsakyti spalio 22 d. vyksiančiame asociacijų tarybų pasitarime su Kultūros ministerijos, Nac. Bibliotekos atstovais ir diegėjais Nac. M. Mažvydo bibliotekoje.

8. Tarybos posėdyje tartasi dėl asociacijos projektinės veiklos. Nutarta teikti projektą kvalifikacinei kelionei į Italiją ir tarptautinei konferencijai Lietuvoje.

9. Svarstant asociacijos tarybos tolimesnius žingsnius dėl vadovų kadencijų, nutarta daugiau orientuotis į vadovų socialines garantijas. Asociacijos prezidentė įpareigota tartis su teisininkais dėl galimybės kreiptis į Lygių galimybių ir teisių kontrolierių.

10. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos veiklos strategijos 2022–2024 metams projektą įpareigotos parengti Danguolė Abazoriuvienė ir Rūta Bagdonienė.

Informaciją parengė: Danguolė Abazoriuvienė