Klaipėdos r. savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Klaipėdos r. savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Biblioteka savo metus skaičiuoja nuo 1939 m. sausio mėnesio. Knyga Gargžduose ir anksčiau nebuvo retenybė. Žinoma, kad XIX a. Gargždų dvaro savininko Eugenijaus Ronne rūmuose buvo didelė biblioteka. E. Ronne minimas kaip išsilavinęs, domėjęsis menu, rašęs eilėraščius žmogus. Jo pastangomis bibliotekoje buvo sukaupta iki keturių tūkstančių knygų ir garsėjo tarp aplinkinių dvarų vertingais ir retais meno ir mokslo leidiniais. Savo asmeninėse bibliotekose nemažai literatūros turėjo ir kiti miesto gyventojai. Jaunalietuvių skaityklos Gargždų skyriaus 1932 m. birželio 11 d. lankymo protokole įrašyta, kad veikia skaitykla ir knygynas, kur knygininku dirbo Jonas Gestautas. 1939 m. Gargždus nusiaubė didelis gaisras.

Antrasis, dar didesnis gaisras kilo prasidėjus karui 1941 m. birželio 22 d. rytą. Sudegė beveik visi Gargždai, pelenais pavirto ne tik materialinės vertybės, bet ir knygos, nuotraukos, vertinga archyvinė medžiaga ir kt. Po karo biblioteką teko kurti iš naujo. Gargžduose pradėta steigti Klaipėdos apskrities viešoji valstybinė biblioteka. 1950 metais biblioteka tapo rajonine biblioteka. Pirmuoju bibliotekos vedėju dirbo Zigmas Lankutis. Nuo 1972 metų tris dešimtmečius rajono bibliotekoms vadovavo Joana Bagdanavičienė. 1976 m. po bibliotekų centralizacijos biblioteka tapo centrine su 1 miesto ir 26 kaimo filialais. 1995 m. biblioteka perėjo savivaldybės žinion, pradėjo dirbti pagal naujai patvirtintus nuostatus. Rajono centrinė biblioteka pavadinta Klaipėdos rajono savivaldybės viešąja biblioteka. 2000 m. gruodžio 28 d. bibliotekai suteiktas akademiko Jono Lankučio vardas. 2002 m. birželio 3 d. bibliotekos direktoriumi paskirtas Juozas Gutauskas.

bibliotekos interneto svetainė