Konferencija „#Prisijungusi Lietuva. Ar prisijungėme?“

Konferencija „#Prisijungusi Lietuva. Ar prisijungėme?“, rengta kartu su Seimo Kultūros komitetu, prasidėjo reikšmingais kiekvienam projekto dalyviui, rengėjui ar organizatoriui komiteto pirmininko Vytauto Juozapaičio žodžiais: „Projekto „Prisijungusi Lietuva“ rezultatai leidžia tikėti, jog Lietuvos gyventojai yra pasirengę įveikti skaitmeninio pasaulio iššūkius. Skaitmeninių įgūdžių ugdymas, ypač šiandien, pasaulinės pandemijos metu yra vienas svarbiausių siekių ir uždavinių, norint ne tik prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus tendencijų, bet ir gyventi kokybišką gyvenimą.“  Dvejus metus trunkančio projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos, tikslai, pasiekti rezultatai, patirtos problemos konferencijos metu buvo aptartos ir aktualizuotos įvairių sričių pranešėjų.

Taip pat buvo apžvelgiami skaitmeninio amžiaus iššūkiai, Lietuvos gyventojų požiūris ir pasirengimas jiems. Pristatytos šalyje sudarytos galimybės skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti, pateiktos vizijos ir planai. Konferencijos metu kartu pasidžiaugta projekto rezultatais savivaldybėse bei dalyvių įžvalgomis, kurios leido suvokti, kiek daug jau nuveikta gyventojų skaitmeninių įgūdžių įgijimo skatinimo link.

Konferencijos pirmąjį pranešimą „Žingsniai skaitmeninio valdymo link“ skaitęs  Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktorius Gintautas Mežetis kalbėjo apie informacijos judėjimą skaitmenizacijos link keliaujančioje visuomenėje. Pristatydamas Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt pranešėjas pabrėžė, jog skaitmeniniame pasaulyje, šalia gebėjimo naudotis šiuolaikinėmis technologijos ir jų teikiamomis paslaugomis, ne mažiau svarbu, jog pastarosios būtų lengvai pasiekiamos ir teikiančios efektyvią informaciją. G. Mežetis apžvelgė paslaugų elektronizavimo procesų ir asmens identifikacijos internete ištakas. Proaktyvių paslaugų potencialas ateityje, anot pašnekovo, yra skaitmenizuotų paslaugų ateities modelis.

Loreta Križinauskienė, asociacijos „Langas į ateitį: direktorė skaitė pranešimą tema „Lietuvos piliečio pasirengimas pokyčiams ir projekto „Prisijungusi Lietuva“ atradimai“. Šio pranešimo metu konferencijos dalyviai išgirdo viso projekto koncepciją – tikslus, uždavinius ir pasiekimus. Pranešėja akcentavo, jog siekiant tikslingai ir efektyviai įtraukti dalyvius į skaitmeninio pasaulio paslaugų naudojimąsi, labai svarbi yra motyvacija.

Plačiau pranešėja apžvelgė projekto savanorių tinklo dalyvius: e.skautus, skaitmeninius lyderius ir skaitmeninius konsultantus. Būtent šios grupės dalyvių  motyvacija  prisidėjo prie efektyvaus mokymų dalyvių įsitraukimo į mokymosi procesą. Dvejų projekto vykdymo metų apžvalga konferencijos dalyviams leido suvokti, kokiomis apimtimis buvo siekta projekto rezultatų, su kokiais pagrindiniais sunkumais susidurta, kuo galima pasidžiaugti: mažinama kaimo ir miesto dalyvių skaitmenine atskirtimi, dideliu vyresnio amžiaus dalyvių įsitraukimu.

Pranešimą „Daugiau nei kompiuteriai ir internetas: skaitmeninė atskirtis šiuolaikinėje bibliotekų darbotvarkėje“ skaitė prof. Elena Macevičiūtė, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto katedros vedėja. Pranešėja apžvelgė pačią skaitmeninės atskirties sąvoką: kaip mes ją suvokiame, kokios yra atskirties priežastys ir tipai, kodėl šiuo procesu rūpintis yra svarbu, kiek svarbi yra bibliotekų kuriama skaitmeninės įtraukties vertė.

Rugilės Puodžiūnienės, Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyr. specialistės  pranešimas „Skaitmeninė transformacija ir kultūros paveldas“  leido apžvelgti kultūros paveldo ir skaitmeninių technologijų šiuolaikinę koreliaciją. Kultūros paveldo skaitmeninimo tikslai yra kultūros paveldo sauga ir pakartotinis naudojimas, kurie kuria kultūrinę, socialinę ir pridėtines vertes. Pranešimo metu pristatytos ir apžvelgtos skaitmeninių kompetencijų tinklo informacinės sistemos, tokios kaip LIMIS, LIBIS ar tarptautinio lygmens EUROPEANA UNESCO. Konferencijos dalyviai išgirdo ir kultūros paveldo skaitmenizacijos plėtros kryptis, siekį diegti inovatoriškas technologines intervencijas, dirbtinio intelekto pasitelkimą duomenų apdirbimo klausimais ir naujų paslaugų kūrimą.

„Digital Lithuania Academy – akademija ateities viešajam sektoriui“ pranešimas, kurį skaitė Judita Šarpienė, Justė Krančiukaitė, Žygimantas Kapočius, „Kurk Lietuvai“ alumni atstovai, buvo sutelktas į tai, jog skaitmenizacijos procesai ir visuomenės turimi įgūdžiai vis dar turi žymią atskirtį. Pranešėjai identifikavo  informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių stoką ir poreikių situaciją ministerijos, kitų viešojo sektoriaus tarnautojų veikloje.

Situacijos šioje srityje apžvalga konferencijos dalyviams leido  suvokti pagrindines problemas, o gerosios patirties pasidalinimas, užsienyje naudojamų įrankių analizė suteikė įkvėpimo darnaus ir efektyvaus skaitmeninių įgūdžių lygio plėtros tikslo link. Pranešimo metu taip pat buvo pristatoma „Digital Lithuania Academy“ kuriama platforma, jos turinys, funkcijos.

Pranešimą „Skaitmeninio raštingumo ugdymo bibliotekose poveikis vartotojams“ skaitė Giedrė Čistovienė, Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė.  Pranešimo metu pristatytas projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ ir jo pasiekimai. Pristatyti atlikti interneto naudotojų apklausos tyrimai, apžvelgiami tyrimo rezultatai, nurodantys pagrindines vartotojų poreikių tenkinimo tendencijas. Bibliotekų teikiamų paslaugų vertinimas, anot pranešėjos, svarbus kriterijus vertinant ir organizuojant, kuriant ateities bibliotekų viziją. Pranešėja pristatė įrangos paketus, kurie jau pasiekė ar dar pasieks šalies bibliotekas projekto metu ir paantrino, jog naujosios technologijos, jų pasiekiamumas svarbu ne tik plečiant skaitmeninius įgūdžius bet turi ir ilgalaikį poveikį, ypač tarp vaikų ir jaunimo.

Konferencijos metu organizuota diskusija „Skaitmenizacijos nauda ir galimybės bendruomenei“ domino dalyvius inovatoriškumu ir aktualiais  klausimais. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ bičiulis ir diskusijos moderatorius Vytenis Pauliukaitis kartu su bendruomenių atstovais: Benediktu Siliūnu (Raseinių r. VO kaimo bendruomenė „Paliepiai“), Broniumi Kleinausku (Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė „Gardai“), Aldona Žiliukiene (Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka) diskutavo apie tai, kaip kiekvieno žmogaus gyvenime svarbu yra savišvieta, mokymasis visą gyvenimą, kuriame, ypač šiais laikais, skaitmeninių technologijų naudojimas užima itin reikšmingą vietą. Savo ruožtu bendruomenių atstovai pasidalino įžvalgomis apie projekto poveikį regionuose,  apžvelgė grįžtamąjį ryšį – formuotą bendruomeniškumą, savišvietą ir patenkintus gyventojų poreikius. „Kol mokaisi, tol jaunas“ – konstatavo bendruomenių atstovai, kartu prisimindami įvairius projekto metu bendruomenėse vykdytus projektus, paminėdami sėkmės istorijas ir pasidalindami asmeninėmis patirtimis.

Konferencijos dalyje „Kalba projekto „Prisijungusi Lietuva“ dalyviai: bibliotekos, bendruomenės, jaunimas“ renginio dalyviai išgirdo e.skautų, hakatonų dalyvių pranešimus. Kiekvienas jų pritarė, jog jaunų žmonių dalyvavimas siekiant didinti visuomenės skaitmeninį raštingumą yra reikalingas, o be to, tai efektyvi priemonė. Jaunesnioji ir vyresnioji kartos kartu geba dalintis savo išmintimi ir patirtimi, tuo pačiu metu kurdami bendruomeniškumą ir mažindami kartų atskirtį. Pasak e.skauto Vismanto Daujoto, e. skautų pagalba vyresniems projekto mokymų dalyviams, pranešėjų teigimu, gali ir atitinka šiuolaikinio herojaus terminą.

Hakatono nacionaliniame konkurse „Startuoliai, keičiantys visuomenę“ nugalėtojas Mantas Vičius pranešimo metu kalbėjo apie įvairias inovacijas, kurios modernizuos švietimo sistemą ateityje  bei pristatė hakatono metu komandos išvystytą idėją, kurios pagrindinė misija – išugdyti jaunąją Lietuvos mąstytojų ir problemų sprendėjų kartą ir įkvėpti esminį pokytį Lietuvos mokyklų klasėse.

Renginio pabaigoje asociacijos „Langas į ateitį“ atstovė Ginta Liberytė pristatė kovo 22 d. prasidėjusią kasmetinę akciją „Skaitmeninė savaitė 2021 m.“, jos siūlomas veiklas ir galimybes bei pakvietė dalyvauti visos šalies bibliotekų vykdomose šios savaitės veiklose.

Jūratė Pajaujienė
Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos
LAC vedėja