Visuotinis ataskaitinis LSVBA narių susirinkimas ir konkursų nugalėtojai

nominacija

Š.m. gegužės 27 dieną įvyko virtualus visuotinis ataskaitinis LSVBA narių susirinkimas. Asociacijos narius pasveikino LR Kultūros ministerijos atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė. Ji pasidžiaugė vis stiprėjančiu viešųjų bibliotekų potencialu, sėkmingai išlaikytu egzaminu sudėtingu pandemijos laikotarpiu. Kūrybiškos ir profesionalios bibliotekų veiklos prisideda prie viso Lietuvos kultūros lauko stiprinimo. Susirinkimo dalyviai taip pat išklausė aktualią psichoterapeuto Timo Petraičio paskaitą „Branda, nerimas ir karantinas“, susipažino su bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa, pranešėja Alma Masevičienė, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslinė sekretorė.

Prezidentė Danguolė Abazoriuvienė pristatė visuotinio susirinkimo dalyviams asociacijos tarybos 2020 metais vykdytas veiklas. Valstybėje paskelbtas karantinas, trukęs beveik visus metus, įtakojo tarybos darbo formas, tačiau veiklų nesustabdė. Tarybos posėdžiai vyko sistemingai virtualiu būdu, buvo svarstomi sektoriui aktualūs klausimai, priimti sprendimai. Veikla vykdyta vadovaujantis tarybos parengta veiklos strategija, laikantis pagrindinių krypčių: partnerystė ir bendruomeniškumas. Ataskaitiniais metais pasikeitus politinei aplinkai, asociacijos taryba inicijavo ir įgyvendino viešųjų bibliotekų veiklų ir aktualijų pristatymą LR Seimo kultūros komitetui, Kultūros ministerijai, Kultūros ministrui. Pandemijos metu išryškėjo bibliotekų svarba visuomenės gyvenime, asociacija nešė žinutę apie bibliotekų potencialą tiek visuomenei, tiek Valstybės strategijų kūrėjams. Surinkti duomenys apie bibliotekų specialistų atlyginimus bei neigiamą jų atotrūkį nuo kitų viešojo sektoriaus atlyginimų pateikti  Kultūros ministerijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su LBD, užmegzti ryšiai su Romos bibliotekų asociacija, daug bibliotekų prisidėjo prie lietuviškų knygų dovanojimo akcijos  Valensijos lietuvių bendruomenei. Nors pandemija sustabdė projektinį finansavimą tarptautiniam kvalifikacijos kėlimui, asociacijos tarybos atstovai dalyvavo tarptautinėje Ukrainos bibliotekų asociacijos organizuotoje konferencijoje, pasidalino joje gerąja Lietuvos viešųjų bibliotekų bei asociacijos veiklos patirtimi. Vienas iš svarbiausių darbų, partnerio teisėmis įgyvendinamas projektas „Prisijungusi Lietuva“. Didelę reikšmę bibliotekų veiklų žinomumui turi Asociacijos organizuojami „ Metų nominacijų“ ir „E-biblioteka – skaitmeninio raštingumo lyderė“ konkursai. Atsižvelgiant į pastabas, buvo patobulinti ir parengti nauji „Metų nominacijų“ konkurso nuostatai.

Romas Kutka, LSVBA revizorius, pateikė visuotiniam asociacijos narių susirinkimui atlikto LSVBA finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Patikrinimo metu nustatyta, kad ataskaitiniu laikotarpiu finansinėje veikloje lėšų ar materialinių vertybių trūkumo nerasta, pateikti visi finansinės apskaitos dokumentai, ūkinės operacijos pagrįstos apskaitos DOC, atitinkančiais LR buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose keliamus reikalavimus

Abejoms ataskaitoms pritarta vienbalsiai. Taip pat bendru sutarimu nuspręsta dėl galiojančio šalyje karantino aplinkybių pratęsti LSVBA prezidentės Danguolės Abazoriuvienės ir tarybos įgaliojimus iki visuotinio rinkiminio susirinkimo ir jo datą numatyti š.m. spalio 7 d. Susirinkimo metu ( jau ne virtualaus, o taip pasiilgto tiesioginio bendravimo  šventinėje aplinkoje, kartu su svečiais ir rėmėjais) įteikti LSVBA Metų nominacijų ir „E-biblioteka – skaitmeninio raštingumo lyderė“ konkursų prizus. Konkursų rezultatus Danguolė Abazoriuvienė pakvietė paskelbti vertinimo komisijų pirmininkus Danutę Karlienę, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę, ir Ingą Žemaitienę, „Prisijungusi Lietuva“ koordinatorę.

2020 metų nominacijos konkurso laureatai

2020 metų prizo „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“ konkurso laureatai

Sveikiname nugalėtojus ir iki kitų susitikimų!

LSVBA informacija, Daiva Kirtiklienė, tarybos narė