Apie asociaciją

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija (toliau – asociacija) yra savanoriška, savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, narystės pagrindu atstovaujanti ir vienijanti Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias savivaldybių viešąsias bibliotekas, vykdanti Asociacijos narių nustatytus uždavinius ir funkcijas bei siekianti bendrų tikslų įgyvendinimo ir tarpusavio bendradarbiavimo. Asociacija oficialiai įkurta 1999 m. Asociacija savo veikloje vadovaujasi 2015 m. balandžio mėn. 9 d. patvirtintais įstatais (su visais aktualiais pakeitimais). Asociacijos nariais yra 60 Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų, jai vadovauja Prezidentas, kolegialus valdymo organas yra Asociacijos taryba, aukščiausias organas – visuotinis narių susirinkimas.

Vizija:
Stipri organizacija, vieningai, atsakingai atstovaujanti ir reprezentuojanti Viešąsias bibliotekas Lietuvoje ir užsienyje.

Misija:
Vienyti ir stiprinti Lietuvos viešųjų bibliotekų pozicijas, užtikrinant aukštos kokybės paslaugas, siekiant didžiausio žinomumo bei patrauklumo visuomenėje.

Asociacijos pagrindinės veiklos sritys:

 • Atstovavimas bibliotekoms narėms ir jų veiklos koordinavimas.
 • Viešųjų bibliotekų įvaizdžio formavimas ir gerosios patirties sklaida.
 • Projektinė veikla ir kvalifikacijos kėlimas.
 • Bendradarbiavimas su partneriais, užsienio šalių bibliotekų asociacijomis, kitomis asociacijomis.

Asociacijos strateginiai tikslai:

 • Suvienyti Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias savivaldybių viešąsias bibliotekas ir joms atstovauti Lietuvos ir užsienio institucijose.
 • Įvairiomis priemonėmis stiprinti viešųjų bibliotekų įvaizdį.
 • Kurti kultūros plėtojimo projektus, integruotis į įvairius respublikinius ir tarptautinius projektus.
 • Organizuoti ir remti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį ruošimą.
 • Užtikrinti vidinį ir išorinį asociacijos ir jos narių bendradarbiavimą.

Esminiai principai, kuriais grindžiama veiklos strategija 2019-2020 m. yra šie:

 • Atvirumo: Asociacijos nariai yra atviri sau ir visuomenei;
 • Lygiateisiškumo: kiekviena savivaldybės viešoji biblioteka turi vienodas teises įstoti į Asociaciją ir dalyvauti jos veikloje. Narystė Asociacijoje gali būti ribojama tik Asociacijos įstatytų nustatyta tvarka;
 • Savanoriškumo: Asociacijos nariai dalyvauja Asociacijos veikloje savanoriškai ir aktyviai prisideda asmeniniu indėliu;
 • Demokratiškumo ir interesų derinimo: Asociacijos priimami sprendimai orientuoti į maksimalią daugumos Asociacijos narių naudą;
  Atsakingumo ir sąžiningumo, pagarbos sau ir kitiems: Asociacijos nariai sąžiningai ir atsakingai siekia Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, dalyvaudami Asociacijos veikloje vadovaujasi Bibliotekininkų etikos kodeksu;
 • Kūrybiškumo ir bendradarbiavimo: Asociacijos nariai puoselėja įvairių partnerių bendradarbiavimą ir, siekdami Asociacijos tikslų įgyvendinimo, pasitelkia kūrybinį mąstymą;
 • Efektyvumo ir veiksmingumo: įmanomais ištekliais siekia optimalių užsibrėžtų tikslų;
 • Atsiskaitomybės ir atskaitomybės: Asociacijos organai atsiskaito už veiklą Asociacijos nariams, Asociacijos nariai teikia Asociacijos organams informaciją, reikalingą Asociacijos veiklai vykdyti;
 • Politinio neutralumo: Asociacija yra nepolitinė organizacija.

Asociacija vadovaujasi 2015 m. balandžio mėn. 9 d. patvirtintais įstatais.