Finansinių ataskaitų rinkiniai

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 duomenys

Finansavimo sumų likučiai

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotaprį

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Pinigų srautų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis