Informacija apie 2021 m. vasario 11 d. įvykusį Asociacijos tarybos posėdį ir Metų nominacijos skyrimo nuostatai

Posėdyje dalyvavo: tarybos nariai Rūta Bagdonienė, Nomeda Domeikienė, Vida Garunkštytė, Jonas Grušas, Vilija Gilienė, Daiva Kirtiklienė, Daina Sutkevičienė, Violeta Skierienė, prezidentė Danguolė Abazoriuvienė

Posėdyje svarstyti šie klausimai:

  1. Dėl Asociacijos Metų nominacijų skyrimo nuostatų.
  2. Dėl Metų nominacijų skyrimo komisijos sudėties, sekretoriaus.
  3. Dėl ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo preliminaraus laiko ir vietos.
  4. Dėl bibliotekų vaidmens stiprinant visuomenės psichikos sveikatą.
  5. Dėl susitikimo su Lietuvos Respublikos kultūros ministru.

Asociacijos tarybos posėdyje patvirtinti Metų nominacijos skyrimo nuostatai (pridedami). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad juose numatytos 3 kategorijos (VB, VB padalinių (filialų) kaime ir VB padalinių (filialų) mieste), Lietuviškiausia biblioteka pervardinta į Skaitymų inovatorė, sumažintas padalinių nominacijų skaičius. Iš viso nuostatuose numatyta 10 nominacijų. Tarybos sprendimu nutarta Metų nominacijos konkursą skelbti nuo vasario 17 d. iki balandžio 6 d. įskaitytinai.

Svarstant nominacijų skyrimo komisijos sudėtį, nutarta, kad 2 komisijos narius reikėtų pasamdyti iš išorės (ne bibliotekininkus), 2 komisijos narius turi skirti asociacijos taryba, o 3 patvirtinti, gavus savivaldybių viešųjų bibliotekų pasiūlymus (visų labai prašome teikti pasiūlymus iki kovo 1 d.). Tarybos posėdyje į komisiją tarybos siūlymu paskirti 2 asmenys: Nomeda Domeikienė, Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė ir Danutė Karlienė, Zarasų viešosios bibliotekos direktorė (Danutė paskirta komisijos pirmininke). Komisijos sekretore patvirtinta Audronė Likienė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro vedėja.

Asociacijos tarybos posėdyje Danguolė Abazoriuvienė pasiūlė tarybos nariams aptarti preliminarią ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo laiką ir vietą. Nors situacija šalyje dėl karantino trukmės dar nėra prognozuojama, bet preliminariai nustatyti laiką ir vietą ir pradėti organizacinius darbus yra tikslinga. Tarybos narių nuomone, labiausiai priimtina vieta numatyta Vilnius, laikas – antra gegužės mėnesio savaitė. Planuojama  nominacijų įteikimą organizuoti labiau iškilmingai, paieškoti Vilniuje šventiškesnės ir oficialesnės erdvės. Tikėkimės, kad pavyks susitikti, įteikti nominacijas  ir išsirinkti naująją tarybą.

Tarybos posėdyje aptartas ir bibliotekų vaidmuo stiprinant visuomenės psichikos sveikatą.

Danguolė Abazoriuvienė informavo, kad į asociaciją kreipėsi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus patarėja Laura Masiulienė ir klausė, kaip SAM galėtų prisidėti prie bibliotekų vaidmens stiprinimo gerinant visuomenės emocinę sveikatą, paprašė numatyti pagrindines kryptis. Posėdyje apsvarstytos ir SAM numatytos siūlyti šios kryptys:  biblioterapijos paslaugų plėtra šalies bibliotekose, patikimos sveikatos informacijos prieinamumo gerinimas gyventojams per šalies viešųjų bibliotekų tinklą, gyventojų skaitmenininio raštingumo ugdymo sveikatos ir gerovės apsaugos srityje efektyvinimas šalies bibliotekose, bibliotekų visų veiklų viešinimas, akcentuojant knygų skaitymą kaip prevencinę priemonę prieš ligas, senjorų pozityvaus požiūrio į technologijų naudojimą formavimas.

Taip pat Asociacijos tarybos posėdyje apsvarstytos susitikimo su Lietuvos Respublikos kultūros ministru galimybės. Tarybos nariai vieningai pritarė tokiam susitikimui. Nutarta: įpareigoti Danguolę Abazoriuvienę paruošti kreipimosi raštą, akcentuojant šiuos siūlomus aptarti klausimus: dėl lėšų dokumentų fondų komplektavimui, dėl bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo ir specialistų ruošimo, dėl vadovų kadencijų, dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimo, dėl bibliotekų darbuotojų skiepų, dėl bibliotekų infrastruktūrų gerinimo.

Informaciją parengė: Danguolė Abazoriuvienė