Raseinių r. savivaldybės Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka

Raseinių r. savivaldybės Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka

bibliotekos interneto svetainė

1921 metais įsteigta Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka iki 1937 m. vadinta apskrities centriniu knygynu. Biblioteka buvo įkurdinta Raseinių apskrities valdybos name ir išlaikoma Švietimo ministerijos lėšomis.

1937 m. apskrities centrinis knygynas tapo valstybine viešąja biblioteka.

1941 ir 1944 m. biblioteka sudegė.

1950 m. valstybinė viešoji biblioteka reorganizuota į rajoninę biblioteką su skaitykla, kilnojamuoju fondu ir vaikų literatūros skyriumi.

1951 m. rugsėjo 1 d. atidaryta rajoninė vaikų biblioteka.

Nuo 1960 metų rajoninė biblioteka ir rajoninė vaikų biblioteka perkeltos į naują pastatą, skirtą kultūros namams ir bibliotekai Vytauto Didžiojo g. Nr. 1, kuriame yra ir dabar.

Nuo 1962 m. gruodžio 1 d. Rajoninė vaikų biblioteka eksperimento būdu buvo sujungta su miesto vidurinių mokyklų bibliotekomis.

1964 m. nepasiteisinus eksperimentui vėl atkurta rajoninė vaikų biblioteka.

1977 m. sausio 15 d. visos rajono masinės bibliotekos sujungtos į vieningą centralizuotą bibliotekų sistemą, rajoninė biblioteka tapo Raseinių rajono centrine biblioteka su skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos, vaikų literatūros, spaudinių komplektavimo ir tvarkymo, metodikos skyriais ir ūkio dalimi. Prie centrinės bibliotekos prijungtas 51 kaimo filialas ir Ariogalos miesto filialas.

Nuo 1982 m. prie centrinės bibliotekos veikia rajono literatų klubas „Dubysa” ir kasmet kartu organizuojama tradicinė „Poezijos pavasarėlio” šventė Maironio tėviškėje Pasandravyje.

1990 m. rugsėjo 18 d. rajono valdybos potvarkiu centrinei bibliotekai suteiktos juridinio asmens teisės ir leista banke atsidaryti savo sąskaitą.

1991 m. centrinės bibliotekos filialai perduoti rajono apylinkių ir miestų savivaldybių žinion.

1991 m. įvyko centrinės bibliotekos struktūros pakeitimai. Bibliografijos skyrius prijungtas prie skaitytojų aptarnavimo skyriaus, panaikinti 6 bibliotekiniai etatai.

1992 m. rajono kultūros namų pastatas perduotas centrinei bibliotekai.

1993-1997 m. prie centrinės bibliotekos veikė „Įdomiųjų susitikimų klubas”, surengęs 31 susitikimą.

1994 m. išleistas rajono literatų almanachas „ Atminties žiedai”.

1994 m. viešojoje bibliotekoje įkurtas Knygos muziejus, kaupiantis medžiagą apie Raseinių kraštą ir kultūrinį paveldą.

1995 m. kaimo bibliotekos iš seniūnijų vėl perimtos į centralizuotą rajono bibliotekų sistemą.

1995 m. rugpjūčio 15 d. priėmus Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymą, rajono savivaldybės Mero potvarkiu centrinė biblioteka pavadinta Raseinių viešąja biblioteka.

1995 m. prie viešosios bibliotekos pradėjo veikti sveikuolių klubas „Draugystė”

1996 m. įvykdyta viešosios bibliotekos filialų reorganizacija. Uždarytos 6 kaimo bibliotekos, prie viešosios bibliotekos kaimo filialų prijungta 12 pagrindinių mokyklų bibliotekų.

Nuo 2001 m. prie viešosios bibliotekos veikia rajono tautodailininkų klubas „Sodžius”.

2002 m. įsteigtas Informacijos centras su interneto skaitykla.

2003 m. spalio 23 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu viešosios bibliotekos personalo valdymo funkcijos priskirtos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

2003 m. gegužės 22 d. Raseinių viešoji biblioteka įsijungė į LIBIS (Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą).

2004 m. rugsėjo mėn. pradėta Raseinių viešosios bibliotekos pastato renovacija.

Nuo 2004 m. gruodžio mėn. Raseinių viešoji biblioteka vadinasi Raseinių rajono savivaldybės viešąja biblioteka.

2014 m. kovo 11 d. Raseinių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas poeto Marcelijaus Martinaičio vardas ir nuo 2014 m. balandžio 15 d. ji vadinasi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka.

bibliotekos interneto svetainė