Nauji metai – nauji darbai

Regis, tik užvėrėm intensyvių ir darbingų, pažymėtų reikšmingomis datomis bei įvykiais,  2018 – ųjų metų duris, bet atokvėpiui, kaip visada, laiko nėra.  2019 m. sausio 10 d. Asociacijos taryba susirinko į posėdį Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje,  svarstyta net 11 aktualių bibliotekų veiklai klausimų.

Renata Rudienė, LSVBA projekto „Tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės konferencija „Pokyčių evoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI)“, kuriam Kultūros Taryba skyrė finansavimą, vadovė,   pristatė projekto tikslus ir uždavinius. Projekto veiklomis bus siekiama plėtoti tarptautines ir tarpinstitucines partnerystes ir tobulinti viešųjų bibliotekų kompetencijas dirbtinio  (DI) ir emocinio (EI) intelekto srityse. Planuojama suorganizuoti  Tarptautinę bibliotekininkų bendruomenės konferenciją ir atvirą dialogą tarp bibliotekininkų, sociologų, psichologų ir informacinių technologijų specialistų š.m. gegužės 27-29 dienomis Nidoje.

Visuotinį asociacijos narių susirinkimą nuspręsta šaukti balandžio 4 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir jo metu įteikti Metų nominacijas. Aptarti ir Metų nominacijų konkurso nuostatai, komisija ir organizavimo terminai. Nuostatai nekeičiami, konkursas bus paskelbtas sausio mėnesio pabaigoje.

Ilgesnių diskusijų sulaukė komisijos sudėtis: diskutuota dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų ir nepriklausomų ekspertų proporcijų. Nuspręsta į komisijos sudėtį prašyti deleguoti vieną Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, du Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos atstovus (D. Abazoriuvienė įpareigota kreiptis į šias institucijas), įrašyti Plungės viešosios bibliotekos Vaikų bibliotekos vedėją Kristiną Pilitauskienę, Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Kultūrinės veiklos vadybininkę Ingą Zinkevičiūtę, Daivą Kirtiklienę, Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorę, Danutę Karlienę, Zarasų viešosios bibliotekos direktorę. Komisijos sekretore patvirtinti Audronę Likienę, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos Inovacijų, metodikos ir Informacijos išteklių centro vedėją.

Aptariant savivaldybių viešųjų bibliotekų tarptautinių ryšių plėtrą svarstyta, su kokiomis šalimis asociacija galėtų bendradarbiauti ateityje, Danguolė Abazoriuvienė informavo, kad yra parašyti el. laiškai kolegoms iš Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Bulgarijos. Jau atsiliepė kolegos iš Barselonos, laukiama kitų atsakymų.

Nutarta šių metų tarptautinius vizitus organizuoti į Ispaniją, laikas – spalio mėnesio pradžia. Renata Rudienė įpareigota parengti projektą, paskelbus Kultūros tarybos kvietimą.

LSVBA partnerio teisėmis dalyvauja mokymo renginiuose „Viešieji interneto prieigos taškai“.

D. Abazoriuvienė informavo, kaip bus vykdomi mokymai. Labai svarbu, jog bibliotekos pasidalintų informacija apie visą turimą ir naujai gautą įrangą, lektoriais projekto vykdytojai nori matyti bibliotekų darbuotojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją (aukštasis išsilavinimas (universitetinis, neuniversitetinis), turinčius patirties vedant kompiuterinio raštingumo mokymus.  

Kovo – balandžio mėnesias planuojama suorganizuoti 10 renginių apskričių centruose. Renginiai skirti lektorių parengimui mokyti gyventojus (bus pristatytos mokymų medžiagos, programos, administraciniai dalykai ir pan.).

Diskutuojant visoms bibliotekoms aktualiu LIBIS plėtros klausimu, D. Abazoriuvienė pateikė informaciją apie planuojamus  Nacionalinės  M. Mažvydo bibliotekos veiksmus. Kultūros ministerija 2 metams yra numačiusi lėšas LIBIS tobulinimui Nacionalinėje bibliotekoje. Tuo pačiu metu vyksta LIBIS programos analizė ir ruošiama specifikacija LIBIS plėtrai ar naujos sistemos sukūrimui visose bibliotekose. Realūs rezultatai bibliotekas pasieks po 3 metų.

Nutarta siūlyti viešosioms bibliotekoms pačioms priimti sprendimus dėl didesnio LIBIS priežiūros mokesčio, paprašyti „Asseco Lietuva“ pateikti konkrečius paskaičiavimus. Nomeda Domeikienė įpareigota dalyvauti LIBIS valdybos posėdžiuose ir teikti informaciją.

Dėl dalyvavimo Ukrainos IV tarptautiniame jaunųjų bibliotekininkų forume apsispręsta pasiūlyti viešosioms bibliotekoms savarankiškai dalyvauti jame.

Svarstyti ir strateginiai dokumentai: LSVBA strategija 2019-2021 metams bei pasiūlymai Kultūros strategijai iki 2030 metų. Taryba pritarė parengtai Asociacijos strategijai, artimiausiu metu ji pasieks visus Asociacijos narius, nes turi būti tvirtinama visuotiniame susirinkime. Kultūros ministerijai siūlymus Asociacijos vardu įpareigotos teikti Vida Garunkštytė ir Nomeda Domeikienė.

Neaiškią situaciją kai kuriose savivaldybėse dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo turėtų pakeisti 2019 m. sausio 8 d. Kultūros ministerijos raštas Nr. S2-51, išsiųstas visoms savivaldybėms.

Po  darbingo posėdžio Asociacijos taryba turėjo galimybę susipažinti su Lazdijų viešąja biblioteka ir jos kūrybingu kolektyvu. Meilę ir atsidavimą savo gimtajam kraštui – unikaliai Dzūkijai – jautėme kiekvienoje šios bibliotekos erdvėje, o  darbuotojų iniciatyvos stebino ir žavėjo. Nuoširdus dėkui Renatai Rudienei, Lazdijų viešosios bibliotekos direktorei!

Asociacijos tarybos informacija