Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis

knyga

2019 m. sausio 10 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdis.

Asociacijos tarybos posėdyje buvo svarstyti šie klausimai:

 1. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „Tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės konferencija „Pokyčių evoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI)“ įgyvendinimas.
 2. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių visuotinis susirinkimas.
 3. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Metų nominacijų konkursas ir  jo nuostatų svarstymas, vertinimo komisijos sudarymas.
 4. Savivaldybių viešųjų bibliotekų tarptautinių ryšių plėtra.
 5. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 2019 m. tarptautinių vizitų projektas.
 6. Dalyvavimas asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ organizuojamuose mokymo renginiuose.
 7. Dalyvavimas Ukrainos IV tarptautiniame jaunųjų bibliotekininkų forume.
 8. LIBIS plėtra savivaldybių viešosiose bibliotekose.
 9. Pasiūlymų Kultūros strategijai iki 2030 metų svarstymas.
 10. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos strategijos 2019–2021 metams svarstymas.
 11. Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimas.

1. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „Tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės konferencija „Pokyčių evoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI)“ įgyvendinimas.

Projekto vadovė Renata Rudienė trumpai pristatė projekto, kuriam Kultūros taryba skyrė 8000 Eur,  tikslą ir uždavinius. Tikslas – plėtojant tarptautines ir tarpinstitucines partnerystes bei organizuojant efektyvias komunikavimo priemones tobulinti viešųjų bibliotekų bendruomenės įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas akcentuojant dirbtinio intelekto (DI) ir emocinio intelekto (EI) įtaką. Pagrindiniai uždaviniai: suorganizuoti Tarptautinę bibliotekininkų bendruomenės konferenciją, pristatyti 12 konferencijos pranešimų, suorganizuoti vieną atvirą dialogą tarp bibliotekininkų, sociologų, psichologų ir informacinių technologijų specialistų. Numatomas dalyvių skaičius – 100.

Taryba nutarė:

 1. Tarptautinę bibliotekininkų bendruomenės konferenciją suorganizuoti gegužės 27–29 dienomis Nidoje. Dalyvius paskirstyti taip: 70 vietų savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų vadovaujantiems darbuotojams, 10 vietų partneriams ir rėmėjams, 20 vietų kolegoms iš užsienio.
 2. Konferencijos dalyviams mokėti dalyvio mokestį (tikslų jo dydį patvirtinti kitame tarybos posėdyje).

2. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių visuotinis susirinkimas.

Tarybos nariai nutarė visuotinį asociacijos narių susirinkimą šaukti balandžio 4 d. Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Visuotinio susirinkimo metu įteikti Metų nominacijas.

3. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Metų nominacijų konkursas ir  jo nuostatų svarstymas, vertinimo komisijos sudarymas.

Posėdžio metu nutarta konkursą skelbti sausio mėn. pabaigoje, nekeisti Metų nominacijų konkurso nuostatų, palikti tokias pat nominacijas.

Po didelių diskusijų nuspręsta į komisijos sudėtį prašyti deleguoti vieną  Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, du Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos atstovus (D. Abazoriuvienė įpareigota kreiptis į šias institucijas), įrašyti Plungės viešosios bibliotekos Vaikų bibliotekos vedėją Kristiną Pilitauskienę, Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Kultūrinės veiklos vadybininkę Ingą Zinkevičiūtę, Daivą Kirtiklienę, Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorę, Danutę Karlienę, Zarasų viešosios bibliotekos direktorę. Komisijos sekretore patvirtinti Audronę Likienę, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Inovacijų, metodikos ir Informacijos išteklių centro vedėją.

4–5. Savivaldybių viešųjų bibliotekų tarptautinių ryšių plėtra. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 2019 m. tarptautinių vizitų projektas.

Posėdyje buvo kalbama su kokiomis šalimis asociacija galėtų bendradarbiauti ateityje. Danguolė Abazoriuvienė informavo, kad yra parašyti el. laiškai kolegoms iš Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Bulgarijos. Jau atsiliepė kolegos iš Barselonos, laukiama kitų atsakymų.

Nutarta: šių metų tarptautinius vizitus organizuoti į Ispaniją, laikas – spalio mėn. pradžia. Renata Rudienė įpareigota parengti projektą (paskelbus Kultūros tarybos kvietimą).

6. Dalyvavimas asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ mokymo renginiuose.

D. Abazoriuvienė informavo, kaip bus vykdomi mokymai Viešuose interneto prieigos taškuose.

Pažymėjo, kad labai svarbu, jog bibliotekos pasidalintų informacija apie visą turimą ir naujai gautą įrangą ir  pateiktų  Ingai Žemaitienei (VIPT asociacijos direktorei).

Lektoriais projekto vykdytojai nori matyti bibliotekų darbuotojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją (aukštasis išsilavinimas (universitetinis, neuniversitetinis), turinčius patirties vedant kompiuterinio raštingumo mokymus.  Lektoriams bus mokamas atlyginimas už dėstymo valandas. Valandos įkainis lektoriui priklausys nuo to, kiek vienu metu galės mokyti žmonių, t.y. nuo kompiuterių skaičiaus. Įkainis nebus mažesnis už bibliotekininko gaunamą valandinį įkainį atskaičius mokesčius. Lektoriams bus apmokama už važiavimą į kitą vietą. Svarbu, kad direktoriai sudarytų sąlygas bibliotekų darbuotojams vesti mokymus darbo metu.

Kovo – balandžio mėn. bus suorganizuota 10 renginių apskričių centruose. Renginiai skirti lektorių parengimui mokyti gyventojus (bus pristatytos mokymų medžiagos, programos, administraciniai dalykai ir pan.) Datos, laikai bus  derinami.

Pirmieji mokymai prasidės nuo kovo 18 d. Norisi sulaukti viešųjų bibliotekų savanorių.  Visos kitos savivaldybių viešosios bibliotekos startuos nuo balandžio mėn. Viename VIPT turėtų apsimokyti 17 pradedančiųjų ir 67 žmonės, jau turintys įgūdžius.

7. Dalyvavimas Ukrainos IV tarptautiniame jaunųjų bibliotekininkų forume.

Apsispręsta pasiūlyti viešosioms bibliotekoms savarankiškai dalyvauti  Ukrainos bibliotekų asociacijos IV tarptautiniame jaunųjų bibliotekininkų forume balandžio 11-12 d.

8. LIBIS plėtra savivaldybių viešosiose bibliotekose.

Tarybos posėdyje buvo aptartas UAB „Asseco Lietuva“ raštas „Dėl LIBIS priežiūros viešosiose bibliotekose“ ir Nacionalinės bibliotekos veiksmai.  Kultūros ministerija 2 metams yra numačiusi lėšas LIBIS tobulinimui Nacionalinėje bibliotekoje. Tuo pačiu metu vyksta LIBIS programos analizė ir ruošiama specifikacija LIBIS plėtrai ar naujos sistemos sukūrimui visose bibliotekose. Realūs rezultatai bibliotekas pasieks po 3 metų.

Nutarta: siūlyti viešosioms bibliotekoms pačioms priimti sprendimus dėl didesnio LIBIS priežiūros mokesčio, patariant paprašyti „Asseco Lietuva“ patekti konkrečius paskaičiavimus, kas įeina į kainos padidėjimą. Nomeda Domeikienė įpareigota dalyvauti LIBIS valdybos posėdžiuose ir pateikti informaciją.

9. Pasiūlymų Kultūros strategijai iki 2030 metų svarstymas.

Asociacijos taryba išklausė Nomedos Domeikienės, deleguotos į strategijos svarstymo darbo grupę, informaciją apie pirmą strategijos svarstymą.

Nutarta: teikti pasiūlymus Kultūros ministerijai asociacijos vardu. Įpareigoti Vidą Garunkštytę ir Nomedą Domeikienę paruošti rašto projektą.

10. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos strategijos 2019–2021 metams svarstymas.

Tarybos nariai apsvarstė Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos strategiją 2019–2021 metams ir jai pritarė. Danguolė Abazoriuvienė įpareigota visiems asociacijos nariams išsiųsti strategiją, kuri turi būti tvirtinama visuotiniame susirinkime.

11. Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimas.

Jonas Grušas informavo apie padėtį Skuodo rajone, išreikšdamas viltį, kad po 2019 m. sausio 8 d. Kultūros ministerijos rašto Nr. S2-51 „Dėl darbo užmokesčio didinimo kultūros ir meno darbuotojams“ situacija pasikeis. Paskaičiavus vidutiniškai darbo užmokestis turėtų didėti 5 proc. (3,1 proc. Valstybės lėšos, 1,9 proc. Savivaldybės lėšos).

Asociacijos tarybos posėdyje kalbėta ir apie bibliotekų įvaizdžio gerinimą. Vida Garunkštytė įpareigota paruošti rašto, pateikiančio šiuolaikinės bibliotekos veidą, projektą .

Informaciją parengė Danguolė Abazoriuvienė